Civilsamhället bildar referensgrupp åt OECD/DAC

I september bildade ett tjugotal organisationer ett nytt globalt nätverk som ska fungera som referensgrupp åt OECD:s biståndskommitté DAC. Referensgruppen vill bidra till bättre beslut från biståndsgivarländerna.

Som en följd av att DAC, kommittén för biståndsgivarna inom OECD, har börjat öppna upp sina processer för omvärlden har civilsamhället bildat en referensgrupp. De tjugotal organisationer och nätverk från hela världen som ingår i referensgruppen, till exempel Reality of Aid, Eurodad, Oxfam, CSO Partnership for development effectiveness (CPDE) och CONCORD Europa, vill hjälpa givarna inom DAC att fatta beslut som är bättre förankrade hos de människor i utvecklingsländerna som biståndet är till för. Bland annat vill referensgruppen se till att DAC känner till biståndets utmaningar i de olika länderna och involverar civilsamhället mer i besluten.

Referensgruppen vill sätta press på biståndsgivarna att leva upp till sina åtaganden, men också hitta bra arbetsformer tillsammans med DAC för att för att bidra till lärande om hur biståndet bör utformas.

Att DAC vill öka transparensen i sitt arbetssätt är en del av de pågående reformerna av DAC. Sedan DAC grundades 1961 har världskartan över vilka länder som är biståndsgivare ritats om, med nya givare som till exempel Kina, Indien och Brasilien. Även mottagarländerna ser mycket annorlunda ut idag, till exempel har ett antal länder de senaste åren gått från att vara mottagare av bistånd till att vara medelinkomstländer och få en ny typ av relation till sina tidigare biståndsgivare. Flödena av pengar i världen har också förändrats markant. Biståndet har gått från att vara det viktigaste flödet mellan OECD-länder och vissa länder till att vara ett mindre flöde bland många andra offentliga och privata överföringar. Därtill kom för två år sedan Agenda 2030, med sjutton gemensamma mål för hållbar global utveckling, och 169 olika indikatorer som behöver mätas. Hur DAC ska bidra till att mäta biståndets bidrag till målen är inte bestämt ännu.

Det kommande steget i reformerna av DAC är ett högnivåmöte i Paris den 30-31 oktober. Där samlas biståndsministrar för att fatta beslut om moderniseringen av DAC och troligen även om de uppdaterade reglerna för redovisning av biståndet som beretts av arbetsgrupper under året, till exempel om privatsektorinstrument som lån och garantier och om redovisning av inhemska kostnader för flyktingmottagning som offentligt bistånd. I dessa frågor har civilsamhället under förhandlingarnas gång lyft fram en rad synpunkter på hur reglerna bör se ut för att biståndspengar ska spenderas transparent och med fattigdomsbekämpning i fokus, och ge verkliga effekter i utvecklingsländerna. CONCORD Sverige kommer att fortsätta bevaka reformerna av DAC och arbetet i den nya CSO-referensgruppen.

Speak Your Mind

*