Fortsatt stora utmaningar i EU:s jämställdhetsarbete

Den 26 september höll CONCORD Europa i en paneldebatt med representanter från EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst, medlemsstaterna och civilsamhället för att diskutera den första årsrapporten om genomförandet av EU:s handlingsplan för jämställdhet i utrikesarbetet 2016-2020. Fokus låg på om EU genom nya handlingsplanen fått medlemsstaterna och de egna institutionerna att prioritera jämställdhetsarbetet. Utifrån CONCORD Europas analys av årsrapporten har steg i rätt riktning tagits, samtidigt som stora utmaningar återstår.

EU:s första handlingsplan för jämställdhet i utvecklingssamarbetet, för åren 2010-2015, sågs som ett stort misslyckande eftersom den till största del inte genomfördes. Enligt EU-kommissionens egna externa utvärdering berodde misslyckandet framförallt på bristande politisk vilja, bristande ledarskap och kapacitet inom den egna organisationen.

När den nya handlingsplanen togs fram för år 2016-2020 valde EU-kommissionen därför att inkludera ett nytt prioriterat och överordnat mål om institutionell och kulturell förändring, med konkreta indikatorer som EU-kommissionen, utrikestjänsten och medlemsstaterna skulle arbeta mot. EU-kommissionens årsrapport ger ett första tillfälle att se hur väl EU-institutionerna levt upp till målet om förändring.

Det finns en rad positiva tecken i årsrapporten som visar att EU tar några steg i rätt riktning. Den kanske viktigaste förändringen är att andelen av EU-kommissionens utvecklingsprogram som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv kraftigt har ökat. Av de program som DG Devco kommer att påbörja under 2017 har hela 63% ett jämställdhetsperspektiv, i jämförelse med 38% under 2015-2016 och mindre än 20% under 2013-2014.

Ett annat positivt tecken är att kravet på att ta fram nya kontextuella jämställdhetsanalyser i alla EU-delegationer resulterat i 42 nya analyser under 2016. Andra framgångar inkluderar ett stort antal ”Gender Champions”, det vill säga personer i höga befattningar som klivit fram och får kompetensutveckling, och att den stora majoriteten av EU-delegationerna och medlemsstaterna skickat in rapporter om sitt arbete. CONCORD Europa ser också positivt på att EU-kommissionen publicerar en gedigen rapport som är öppen om utmaningarna såväl som framgångarna.

Trots framgångar kvarstår många utmaningar för EU, både gällande det interna förändringsarbetet och det operativa arbetet. En viktig utmaning är att jämställdhet sällan lyfts fram i policydialoger, framförallt inte när dialogerna handlar om icke-sociala sektorer. En annan utmaning är att resurserna både för programmen i sig och för det interna arbetet inte är tillräckliga. För tillfället har endast hälften av alla EU-delegationer en fokalpunkt för jämställdhet och dessa är dessutom ofta överbelastade med en rad andra uppdrag vilket gör att jämställdhetsarbetet blir en bisyssla.

I årsrapporten framgår det också att trots de nya jämställdhetsanalyserna i 42 delegationer saknas fortfarande uppdaterade analyser i två tredjedelar av EU-delegationerna. Dessutom är de nya analyserna inte tillräckligt kontextuella och djupgående för att kunna användas i programdesign.

En annan stor brist är att EU-delegationerna inte har regelbunden dialog med kvinnorättsorganisationer, eller andra lokala organisationer som arbetar med jämställdhetsfrågor. Utan dialogen med dessa lokala aktörer kommer jämställdhetsanalyserna och förståelsen för den lokala kontexten aldrig vara tillräcklig.

I det operativa arbetet och de tematiska målen i handlingsplanen täcks inte arbetet med SRHR av EU-delegationerna i tillräckligt stor grad. Till exempel arbetar inga EU-delegationer med SRHR i MENA-regionen eller i Europa (utanför EU) och Centralasien. Dessutom är SRHR-arbetet i övriga regioner ofta begränsat till mödrahälsa och innefattar inte familjeplanering eller sexualundervisning.

Ytterligare områden där arbetet brister gäller jämställdhetsperspektivet i program inom icke-sociala sektorer, finansiering av kvinnliga människorättsförsvarare, jämställdhetsarbete i konfliktområden, samt program som engagerar pojkar och män i normkritiskt förändringsarbete.

För att driva arbetet framåt under åren fram till 2020 krävs det att både EU-institutionerna och ett flertal medlemsstater säkerställer att de utmaningar som identifierats åtgärdas snarast, annars kommer EU inte att bli den förändringsaktör som behövs för att uppnå jämställdhetsmålen i Agenda 2030.

Speak Your Mind

*