Sverige, var en modig ledare

Mellan 10-20 juli pågår FN:s politiska högnivåforum i New York där världens ledare träffas för att rapportera om genomförandet av Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. CONCORD Sverige är på plats och lanserar bland annat rapporten Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality Sverige behöver fortsätta att vara en modig ledare som tar globala initiativ och som vågar peka på såväl motgångar som framgångar i arbetet med de Globala målen.

– Den frivilliga rapporteringen till FN är en viktig del för att uppnå målen och ta del av lärandet. Det är bra att Sverige bidrar med en rapport av sitt eget genomförande och att en minister är på plats New York, säger Kristina Henschen, ordförande i CONCORD Sverige.

Överhuvudtaget finns det mycket att glädjas åt i Sveriges arbete med de Globala målen, Sverige har höga ambitioner. Samtidigt vill CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 att Sveriges regering också vågar stå upp för de politiska målkonflikter och samstämmighetsproblem som finns för att uppnå hela hållbarhetsagendan, i Sverige och globalt.

– Sverige ska vara stolta över att vi är ett föregångsland i arbetet med Agenda 2030, men det är samtidigt av högsta vikt att vi inte bara står där och slår oss för bröstet, utan att vi faktiskt också vågar belysa och ta tag i de stora utmaningar som vi har. Det handlar om att minska Sveriges ekologiska fotavtryck, den ökande ekonomiska ojämlikheten och de växande samhällsklyftorna, säger Björn Fondén, ungdomsrepresentant på LSU.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp vill också se att regeringen presenterar en uppföljningsplan för hur Sverige ska följa upp åtaganden inom Agendan fram till år 2030. En sådan plan visar tydligt vilken ambitionsnivå regeringen har för uppföljning av Agenda 2030.

Dessutom behövs tydlighet kring den informella högnivågruppen som Sverige, med Stefan Löfven i spetsen, tog initiativ till 2015 tillsammans med stats- och regeringschefer från nio andra länder: Brasilien, Colombia, Tyskland, Liberia, Sydafrika, Tanzania, Tunisien och Östtimor.

CHAMPION TO BE?

Två år har gått sedan statsminister Stefan Löfven tog initiativ till att bilda en högnivågrupp för Agenda 2030, med syfte att samla föregångsländer och inspirera världen till ett ambitiöst genomförande av agendan. Gruppen består förutom Sverige av Brasilien, Colombia, Liberia, Tyskland, Tanzania, Tunisien, Östtimor och Sydafrika. Strax därefter bildade representanter från det civila samhället i de nio länderna en grupp för att följa och samverka kring Agenda 2030 och högnivågruppens arbete.

Under veckan lanserar CONCORD Sverige, tillsammans med civilsamhällesorganisationer i nio andra länder, en rapport som visar att den informella högnivågruppen är viktig för arbetet med de Globala målen. En tydlig uppmaning i rapporten är att Sverige, som tog initiativ till högnivågruppen, fortsätter vara ett föregångsland och snarast bjuder in alla länder till ett möte.

Läs/ladda ner rapporten

– Under året har högnivågruppen skickat ett gemensamt brev till den nya generalsekreteraren i FN. Det är bra, men det räcker inte. Därför tycker vi att det är hög tid att stats- och regeringscheferna träffas och att Stefan Löfven, som tog initiativ till högnivågruppen, bjuder in till möte, säger Stephen Chacha från Africa Foundation Tanzania.

Rapporten visar hur de nio länderna arbetar med de Globala målen och att det finns ett organiserat arbete i varje land både inom civilsamhället och politiken. En viktig slutsats är att flera av föregångsländerna inom högnivågruppen börjat göra konkreta handlingsplaner till år 2030 för hur de ska följa upp arbetet med de Globala målen. En sådan saknar fortfarande Sverige.

– Det finns förväntningar på Sverige och på den här högnivågruppen att leverera mer än länder som inte själva valt att vara föregångsländer. Att ha en högnivågrupp förpliktigar och den är viktigt att få ett globalt, gemensamt ansvarstagande. Nu vill vi att gruppen ökar takten, säger Sofia Svarfvar, samordnare för Agenda 2030 på CONCORD Sverige.

ETT MISSAT TILLFÄLLE ELLER BÖRJAN TILL EN MER HÅLLBAR FRAMTID?

Under FNs högpolitiska forum rapporterar en rad Europeiska länder. Läs CONCORD Europas analys av de europeiska länder som rapporterar om genomförandet av Agenda 2030 till FNs högpolitiska forum. CONCORD Europa har analyserat: Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien och Sverige.

Läs analysen här: HLPF Voluntary National Reviews 2017: Spur of the moment or planting the seeds for a sustainable future?

 

Civilsamhällets gemensamma fråga till den svenska presentationen den 18 juni 2017.

Under veckan är det svenska civilsamhället aktivt. Efter Sveriges presentation fick vi möjlighet att ställa en fråga till den Svenska regeringen.

Läs frågan här

Läs även den svenska ungdomsrepresentanten Björn Fondéns presentation här.

 

Kontakt:
Kristina Henschen, ordförande CONCORD Sverige, 0705695089
Sofia Svarfvar, Policysamordnare CONCORD Sverige, 0706738579

CONCORD Sveriges medlemsorganisationer på plats i New York:

  • Forum Syd
  • FN-förbundet
  • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
  • IOGT-NTO
  • LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
  • RFSU
  • RFSL
  • Union to Union

 

Speak Your Mind

*