Jämställdhet


Idag lever vi i en värld där det finns ett utbrett strukturellt förtryck av flickor och kvinnor, som gör att de missgynnas, diskrimineras och i högre utsträckning än män lever i fattigdom och utsätts för kränkningar av mänskliga rättigheter.

För att förändra den här verkligheten måste Sverige, EU och det globala samfundet leva upp till nuvarande internationella åtaganden och bedriva en utvecklingspolitik som sätter flickor och kvinnors rättigheter högt på agendan. Dessutom är jämställdhet i sig en förutsättning för att vi ska uppnå hållbar utveckling och hållbar fred och säkerhet. Därför arbetar CONCORD Sverige för att jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter ska vara prioriterade i Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik, samt vara en prioriterad fråga inom arbetet med Agenda 2030 och utvecklingsfinansiering.

När Sverige under hösten 2014 lanserade den nya feministiska utrikespolitiken blev Sverige först i världen med ambitionen att bedriva en sådan utrikespolitik. Det var ett viktigt politiskt ställningstagande. CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp har välkomnat den feministiska utrikespolitiken samt utrikesförvaltningens årliga handlingsplaner och ser dem som viktiga verktyg för att använda hela utrikespolitiken till att bidra till jämställdhetsarbetet. Inom arbetsgruppen har vi därför arbetat med att följa upp implementeringen av den feministiska utrikespolitiken och har lanserat två rapporter som utvärderar hur feministisk Sveriges utrikespolitik är. Arbetsgruppen har även tagit fram särskilda rekommendationer för Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd.

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp har välkomnat antagandet av EU:s nya Gender Action Plan 2016-2020, som antagits av EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och alla 28 medlemsstater. Arbetsgruppen granskar tillsammans med CONCORD Europas Gender Reference Group och följer upp hur denna plan genomförs av de olika parterna.

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp följer även en rad andra frågor och processer kopplat till Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik, framförallt kopplat till arbetet med Agenda 2030, utvecklingsfinansiering och samstämmighetspolitiken.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där skriver vi om globala frågor inom Sveriges och EU:s bistånd, jämställdhet, Agenda 2030, samstämmighet, civic space, migration och utvecklingsfinansiering som vi bevakar och påverkar. Skriv upp dig

Vid frågor om CONCORD Sveriges arbete med jämställdhet, kontakta policysamordnare Jessica Poh-Janrell:
Mejl: jessica.janrell(a)concord.se
Telefon: 08-648 99 22