Jämställdhet


Idag lever vi i en värld där det finns ett utbrett strukturellt förtryck av flickor och kvinnor, som gör att de missgynnas, diskrimineras och i högre utsträckning än män lever i fattigdom och utsätts för kränkningar av mänskliga rättigheter.

För att förändra den här verkligheten måste Sverige, EU och det globala samfundet leva upp till nuvarande internationella åtaganden och bedriva en utvecklingspolitik som sätter flickor och kvinnors rättigheter högt på agendan. Dessutom är jämställdhet i sig en förutsättning för att vi ska uppnå hållbar utveckling och hållbar fred och säkerhet. Därför arbetar CONCORD Sverige för att jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter ska vara prioriterade i Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik, samt vara en prioriterad fråga inom arbetet med Agenda 2030 och utvecklingsfinansiering.

När Sverige under hösten 2014 lanserade den nya feministiska utrikespolitiken blev Sverige först i världen med ambitionen att bedriva en sådan utrikespolitik. Det var ett viktigt politiskt ställningstagande. CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp har välkomnat den feministiska utrikespolitiken samt utrikesförvaltningens handlingsplan och ser det som ett viktigt verktyg för att använda hela utrikespolitiken till att bidra till jämställdhetsarbetet. Inom arbetsgruppen har vi därför arbetat med att följa upp implementeringen av den feministiska utrikespolitiken och lanserade den 7 mars 2016 rapporten Hur feministisk är svensk utrikespolitik? Inför att Sverige i år tar plats i FN:s säkerhetsråd framförde vi även i december 2016 ett antal rekommendationer till regeringen om den feministiska utrikespolitiken.

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp välkomnade även antagandet av EU:s nya Gender Action Plan 2016-2020,  som antogs av såväl EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst, samt alla 28 medlemsstater under hösten 2015. Arbetsgruppen kommer tillsammans med CONCORD Europas Gender Reference Group att följa upp och granska hur denna plan genomförs av de olika partnerna.

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp följer även en rad andra frågor och processer kopplat till Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik, framförallt inom arbetet med Agenda 2030 och utvecklingsfinansiering och samstämmighetspolitiken.

Kontakta Jessica Poh-Janrell, jessica.janrell(a)concord.se för att få veta mer om CONCORD Sveriges jämställdhetsarbete.