Migration och utveckling

CONCORD Sveriges medlemmar har under många år arbetet med området migration och utveckling. Detta arbete har framförallt fokuserat på att bidra till lärandet om migrationens potential och positiva bidrag till utveckling och säkerställa att svensk migrations – och utvecklingspolitik underlättar och stöttar denna potential och migranters rättigheter på bästa sätt.

I CONCORD Sveriges Barometerrapporter och CONCORD Europas Spotlightrapporter har kapitlet om migration och utveckling varit återkommande:

Under 2015 och 2016 skedde stora förändringar inom EU:s och Sveriges migrations – och flyktingpolitik. Allt fler migrations- och flyktingpolitiska beslut speglar EU-ländernas ovilja att bevilja asyl till människor på flykt och välkomna migranter. Flyktingars och migranters rättigheter förbises och internationella konventioner och överenskommelser frångås i allt större utsträckning.

Den nya politiken får stora konsekvenser för människor på flykt och människor som migrerar. Utformningen av politiken är avgörande för huruvida Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden kopplat till politik  för global utveckling (PGU), sina åtaganden i Agenda 2030, samt ambitionen att föra en feministisk utrikespolitik.

CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp engagerar sig för att informera, skapa debatt och föra dialog med politiker för att förhindra den negativa politikutvecklingen både i Sverige och inom EU. I rapporten Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? hittar ni analysen av Sveriges migrationspolitik i relation till den feministiska utrikespolitiken. Nedan finns de positioner och uttalanden som CONCORD Sveriges migrationsgrupp gjort under 2016-2017:

Sveriges tillfälliga asyllagstiftning:

EU:s migrationspolitik:

Kontakta Jessica Poh-Janrell, jessica.janrell(a)concord.se för att få veta mer om CONCORD Sveriges arbete med migration och utveckling.