Agenda 2030

globala-malen-svenskaDen 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Detta gjordes efter år av diskussioner, förhandlingar och konsultationer med det civila samhället och andra aktörer. Världens länder har därmed åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 och fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Agendan är en ambitiös och universell plan för de förändringar vi måste göra för att skapa en hållbar, jämställd och säker värld utan fattigdom för alla oavsett var i världen du bor eller vilket kön du har. Den nya agendan för hållbar utveckling gäller för alla länder, rika som fattiga, och sätter mål för att utrota fattigdomen, uppnå hållbar utveckling i dess tre dimensioner; social, ekologisk och ekonomisk samt främja fredliga och inkluderande samhällen och tackla de miljömässiga utmaningarna i vår tid, i synnerhet klimatförändringarna. Den innehåller viktiga principer som ska genomsyra samtliga politikområden samt 17 universella mål och 169 delmål för en global hållbar utveckling.  Agenda 2030 är en unik möjlighet för olika aktörer att arbeta tillsammans för att uppnå dess mål och säkerställa att vi särskilt når de allra fattigaste och marginaliserade och inte lämnar någon på efterkälken.

Parallellt med Agenda 2030 förhandlade även FN:s medlemsstater om en ny deklaration om utvecklingsfinansiering. I juli 2015 antogs Addis Abeba Action Agenda som hanterar frågan om hur hållbar utveckling och då bland annat Agenda 2030 och dess 17 mål ska finansieras.

I nuläget pågår arbetet med att etablera fungerande och effektiva system för genomförande, uppföljning och rapportering av Agenda 2030 på global, regional, nationell och lokal nivå.  Både Sverige och EU har påbörjat processen med att ta fram handlingsplaner och prioriteringar för genomförandet av Agenda 2030. Det civila samhället kommer att ha en viktig roll att spela för att driva på för att världens ledare går från ord till handling

CONCORD Sveriges arbete
Concord Sverige samordnar sedan 2012 svenska civilsamhällesorganisationers arbete med Agenda 2030. Detta innebär att vi följt förhandlingarna, tagit fram positioner och analyser och fört dialog med beslutsfattare med syfte att påverka Sveriges och EU:s prioriteringar och positioner. CONCORD Sverige fortsätter att samordna arbetet med Agenda 2030 och verkar för att sprida information och väcka opinion, följa upp och bevaka att Sverige och EU följer upp de åtaganden som gjorts i Agenda 2030 samt verkar för att stärka svenska civilsamhällesorganisationers kunskap om Agenda 2030.  Detta gör vi i samarbete med CONCORD Europa och civilsamhällesorganisationer globalt samt i nära dialog med svenska och Europeiska beslutsfattare.

Mer information:

CONCORD Sveriges informationsmaterial om Agenda 2030: Här kan du läsa hela rapporten och här kan du ladda ner enskilda mål

FN:s sida om hållbar utveckling (inkl. SDGs): https://sustainabledevelopment.un.org/

Sveriges regerings hemsida om Agenda 2030 och de globala målen: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

Sidas hemsida om Agenda 2030 och de globala målen: http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Internationellt-samarbete-/Millenniemalen/

UNDP:s hemsida Globalamålen: http://www.globalamålen.se/  http://www.globalgoals.org/


Vid frågor om Agenda 2030 och CONCORD Sveriges arbete med detta, kontakta Hanna Hansson, CONCORD Sveriges policysamordnare med ansvar för Agenda 2030.