Utvecklingsfinansiering

Utvecklingsfinansiering
Den internationella agendan för utvecklingsfinansiering (Financing for Development) är en FN-ledd process och har sitt ursprung i Monterreykonferensen 2002, där ledare gjorde åtaganden om hur Millenniemålens genomförande skulle finansieras. Åtagandena följdes upp och utvecklades vid Dohakonferensen 2008, och denna agenda är en central punkt för diskussioner och åtaganden om hur utveckling ska finansieras med hjälp av gemensamma åtaganden på global nivå. Överenskommelsen i Monterrey, the Monterrey Consensus, formulerade sex prioriterade områden som sedan dess har utgjort ramverket för agendan för utvecklingsfinansiering:

  1. Ökade skatteintäkter och annan inhemsk resursmobilisering
  2. Investeringar och andra privata finansflöden
  3. Handel som instrument för utveckling
  4. Biståndsnivåer och utvecklingseffektivitet
  5. Skuldfrågor
  6. Samstämmighet mellan internationella finansiella och handelssystem till stöd för utveckling

För flera av dessa områden lämnade åtagandena en del att önska, men överenskommelsen utgjorde trots detta ett skifte vad gäller vilken typ av frågor som togs upp, som tex. skattefrågor, skuldavskrivningar, reformering av finansiella institutioner och biståndseffektivitet. I Doha 2008 gjordes inga nya åtaganden, utan till stor del bekräftades endast åtagandena från Monterrey, även om klimatförändringarna och vikten av att hantera den utmaningen ur ett finansieringsperspektiv, samt skatteflykt, berördes. Dohakonferensen ägde rum under en tid av internationell ekonomisk kris, vilket gjorde sitt avtryck på konferensen.

2009 träffades världens länder för FN:s konferens om den ekonomiska krisen i världen. Resultatet av detta möte stödde främst Monterrey och Doha, men några ytterligare beslut togs bland annat gällande reform av IMF och det globala monterära systemet. Konferensen var ett försök av FN:s generalförsamling att komma tillrätta med utvecklingsfinansiering. I samband med konferensen 2009 publicerades även Stiglitz-rapporten.

EU och dess medlemsstater har gjort ett flertal åtaganden inom utvecklingsfinansiering som sträcker sig längre än överenskommelsen i Monterrey och Doha och har årligen övervakat framstegen mot att fullgöra dessa. Sedan 2003 redogör EU och medlemsländerna för hur de har uppfyllt löftena om finansering av utveckling. I 2014 års uppföljning fokuserade EU:s rapport (s.k, Accountability report) på finansiering av post-2015-agendan, och är på så sätt kommissionens sätt att lyfta frågan om vilka åtaganden som krävs på internationell och europeisk nivå, och vilket nytänkande kring finansieringsmöjligheter och källor som bör ses över och utvecklas.

Den tredje konferensen i Addis Abeba 2015

Beslut om den tredje konferensen om utvecklingsfinansiering togs i december 2013 genom att FN:s generalförsamling antog resolution 68/204, och resolutionen följdes i juni 2014 av en resolution om formerna för konferensen (”Resolution on the modalities”). Beslut togs om att den tredje konferensen ska äga rum den 13 till 16 juli 2015 i Addis Abeba, Etiopien, och enligt beslutet ska konferensen genomföras ”at the highest possible political level, including Heads of State or Government, relevant ministers, including Ministers of Finance, Foreign Affairs and Development Cooperation and special representatives and other representatives, as appropriate, and is to result in an intergovernmentally negotiated and agreed outcome”.

I resolutionen för tredje konferensen om utvecklingsfinansiering betonas att kopplingar ska göras till post-2015-agendan, och särskild vikt läggs vid att konferensen samordnas med det förberedande arbetet inför post-2015-mötet i september 2015, och vara ett viktigt bidrag och ge stöd till genomförandet och finansieringen av post-2015-agendan. Rapporterna från FN:s expertkommitté för hållbar utveckling (Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing, ICESDF) och FN:s öppna arbetsgrupp för hållbara utvecklingsmål, (Open Working Group on Sustainable Development Goals, OWG), är viktiga spår i förhandlingarna för post-2015 agendan och är alla viktiga bidrag till förberedelserna inför konferensen i Addis Abeba.

Länkar för mer information:

http://www.un.org/esa/ffd/index.htm

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/financing-development_en