OECD DAC:s breddning av biståndet oroar

OECD:s biståndskommitté DAC träffades i Paris den 18-19 februari för att fatta beslut om hur biståndet ska definieras. Inför mötet hade det civila samhället uttryckt stark oro för att flera av de förslag kring en breddning av biståndet som låg på bordet innehöll starka försämringar för världens fattiga.

Förslagen handlade bland annat om att låta insatser såsom förhindrande av våldsam extremism, viss typ av polisverksamhet och utbildningar för militären samt biståndstransporter med militära fordon räknas som bistånd.

Nedan framför CONCORD Sveriges AidWatch-grupp sin initiala reaktion på två av de beslut som behandlades; bistånd och militära/säkerhetsrelaterade kostnader samt reformeringen av DAC. En mer utförlig analys kommer att göras framöver.

Bistånd och militära och säkerhetsrelaterade kostnader
Dessvärre visste vi redan före mötet att de flesta av DAC:s medlemsländer skulle ställa sig bakom en breddning av biståndsbegreppet, så att fler typer av säkerhetsrelaterade insatser ska få räknas som bistånd. Tyvärr blev detta också utkomsten av torsdagens möteVi noterar att DAC:s ordförande Eric Solheim under förhandlingarna underströk att beslutet bara innebär mindre förändringar, och att renodlat militära insatser inte ska finansieras av biståndet. 

Dessvärre drar vi inte samma slutsatser som Solheim. Vi anser, vilket även den svenska regeringen påpekat, att det finns risker med att luckra upp gränsen mellan bistånd och militära insatser ytterligare; en ändrad definition kan bli ett kryphål som vidgas så att andelen säkerhetsrelaterade utgifter som bekostas med bistånd börjar växa. Vidare är vår erfarenhet att en sammanblandning av militära och humanitära insatser kan utgöra en säkerhetsrisk för enskilda biståndsarbetare och att det redan idag kan vara svårt för lokalbefolkningen att skilja på olika aktörer. Att låta biståndspengar finansiera säkerhetsrelaterade insatser riskerar därför att förvärra en redan problematisk situation.

Vi välkomnar att Sveriges representant under förhandlingarna stått upp för regeringens ståndpunkt och arbetat för att lyfta bort de mest oroande förslagen i den nya definitionen. Vi beklagar att biståndskommittén trots detta beslutade om en utvidgning av definitionen och hoppas att vi nu tillsammans med Sverige kan fortsätta stå upp för biståndets viktiga principer och för att minska de risker vi båda identifierat . Bistånd ska användas till att stödja fattigdomsbekämpning, demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktförebyggande arbete.

Reformering av DAC 
Medlemsländerna diskuterade under torsdagen DAC:s roll i en förändrad värld och behovet av att reformera kommittén. Som ett resultat beslutade mötet att tillsätta en högnivåpanel med uppdrag att presentera en rapport med sina rekommendationer för en reform av DAC innan årets slut. Denna panel ska tillsättas i april 2016 och dess sammansättning ska beslutas av DAC:s ordförande Erik Solheim i konsultation med medlemsländerna.

Vi välkomnar diskussionen om en reform av DAC och anpassningen till en kontext som skiljer sig på många sätt från hur världen såg ut för snart 60 år sedan när DAC bildades. Det är positivt att flera medlemsländer vill se en biståndskommitté som bättre inkluderar mottagarländer i beslutsfattandet och att Sverige vid mötet lyfte behovet av ett mer transparent och inkluderande DAC. 

Vi hoppas att panelen och en påbörjad reform kommer att innebära att DAC särskilt ser över sin legitimitet, transparens, möjligheterna till deltagande och till ansvarsutkrävande, bland annat genom att partnerländer och andra aktörer, inklusive det civila samhället, tillåts engagera sig i DAC:s processer. Det är även viktigt att den högnivåpanel som tillsätts för att ge rekommendationer kring en reform av DAC är öppen och transparent i sitt agerande och säkerställer att partnerländer och det civila samhället konsulteras och tillåts delta.

Vi är även positiva till att medlemsländerna ser behov av att anpassa sig till åtagandena och principen om universalitet i Agenda 2030.

 

Läs kommunikén från OECD DAC:s möte här.

 

 

 

 

Speak Your Mind

*