Civic space

Boende i Rangpur, Bangladesh, deltar på ett möte med lokalförvaltningen för att framföra sina behov och lära sig om framtida utvecklingsarbete. Foto: 2013 Md Zabir Hasan, Courtesy of Photoshare

Boende i Rangpur, Bangladesh, deltar på ett möte med lokalförvaltningen för att göra sina röster hörda om sina behov och lära sig om framtida utvecklingsarbete. Foto: 2013 Md Zabir Hasan, Courtesy of Photoshare.

Att människor engagerar och organiserar sig är en viktig byggsten för ett demokratiskt, fredligt och välmående samhälle, men idag är det allt svårare för organisationer och aktivister att verka fritt i stora delar av världen. I över hundra länder utsätts yttrandefriheten, mötesfriheten och föreningsfriheten för allvarliga kränkningar som tar sig uttryck i allt från restriktiva lagar och smutskastning till hot och våld.1

Friheten att delta i fredliga möten och sammanslutningar (artikel 20 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna) är avgörande i ett demokratiskt samhälle. Rätten att organisera sig och mötas är grunden för att människor ska kunna gå samman för gemensamma intressen och bidra till samhällsutvecklingen. Ett starkt civilsamhälle är också viktigt för att människor ska kunna protestera om de utsätts för diskriminering, orättvisor eller maktmissbruk. Regeringar är skyldiga att inte bara avstå från att kränka mötes- och föreningsfriheten, utan även skydda och främja dessa rättigheter om andra kränker dem, till exempel om organisationer utsätts för press av extremistgrupper, auktoritära religiösa eller politiska ledare, lokala myndighetspersoner eller privata företag.

Inskränkningarna ökar över hela världen

CONCORD Sveriges medlemmar har de senaste åren sett vilket gigantiskt utvecklingshinder inskränkningarna av det demokratiska utrymmet har blivit, eftersom det försvårar eller gör det omöjligt för en utveckling med lokal demokratisk förankring, grundad i respekt för mänskliga rättigheter. Ett fritt och oberoende civilsamhälle är en viktig garant för alla människors möjlighet till delaktighet.

Det minskade utrymmet för civilsamhället hänger ihop med den allmänna demokratiska utvecklingen i världen. Efter ett kvarts sekel av demokratiska framsteg har utvecklingen vänt under det senaste decenniet. För elfte året i rad ses demokratin försvagas globalt.2 Värst är läget i Nordafrika, Mellanöstern och Eurasien. Även i länder som traditionellt sett varit försvarare av det internationella systemet för demokrati och mänskliga rättigheter går utvecklingen åt fel håll. Högerextremism och populism har en oroande framväxt i många EU-länder, och länder inom och nära EU har haft en katastrofal utveckling när det gäller demokratiska friheter, t.ex. Ungern och Turkiet.

Inom civilsamhället drabbas i synnerhet organisationer som utmanar normer, men gemensamt för alla organisationer är att de drabbas av sämre praktiska möjligheter att verka när regeringar använder politiska, juridiska, finansiella eller till och med olagliga sätt för att strama åt det demokratiska utrymmet. Personer som är utsatta för strukturell diskriminering kan ofta vara i behov av ett fungerande civilsamhälle för att kunna göra sin röst hörd. Dessa människor drabbas därmed extra hårt när utrymmet för organisering inskränks. Det är även viktigt att se att minskat utrymme drabbar kvinnliga aktivister och organisationsledare på särskilda sätt, t.ex. genom sexualiserat våld, eller att de förtalas som dåliga kvinnor eller mödrar på grund av sitt engagemang.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space

Det främsta arbetet för att motverka det minskade demokratiska utrymmet behöver göras på landnivå, av de organisationer som är berörda, för att skydda organisationer och aktivister, och för att påverka det politiska läget i landet. CONCORD Sveriges olika medlemsorganisationer stöttar sina samarbetsorganisationer i olika länder med att göra just detta.

Arbetsgruppen för civic space startade för att bättre kunna belysa problemet och dela erfarenheter om hur vi organisationer som arbetar för global utveckling kan bidra till att försvara förenings- och mötesfriheten, och stödja samarbetsorganisationer under press. Vi vill bidra till dialog om hur Sverige kan agera på europeisk och internationell nivå för att så effektivt som möjligt motverka hoten mot det demokratiska utrymmet och stötta utsatta aktivister och organisationer. Att bilda en grupp är också en möjlighet att lättare samverka med internationella nätverk som arbetar med frågan.

Vad kan Sverige göra?

Sveriges regering bestämde 2016 att utvecklingspolitiken ska prioritera att motverka trenden med det minskande demokratiska utrymmet och repression av civilsamhället, fria medier och kulturarbetare.  Det är en viktig utvecklingsfråga, men det bör också vara en fråga för hela utrikespolitiken, då åtstramningar av civilsamhällets möjligheter att verka inte bara sker i länder där Sverige har utvecklingssamarbete, utan även inom EU och i länder som Kina och Ryssland.

Sverige kan vara en stark röst i sina relationer med länder där det demokratiska utrymmet inskränks. Svenska ambassaders roll är central och det är viktigt med ett kraftfullt agerande från alla ambassader för demokrati, mänskliga rättigheter och till skydd för civilsamhället. Sverige kan också vara en stark röst i FN och EU, och arbeta för att försvara det demokratiska utrymmet inom EU:s gränser och i utrikespolitiken. Även biståndet kan ha en stor betydelse i många länder för att försvara det demokratiska utrymmet. Regeringens satsningar på detta bör fortsätta öka och utvecklas. Sverige kan främja konstruktiv och meningsfull dialog med regeringar, ambassader och civilsamhället i länderna. Att Sverige har goda kontakter med utsatta organisationer och aktivister är helt avgörande för ett effektivt försvar av mänskliga rättigheter.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där skriver vi om globala frågor inom Sveriges och EU:s bistånd, jämställdhet, Agenda 2030, samstämmighet, civic space, migration och utvecklingsfinansiering som vi bevakar och påverkar. Skriv upp dig

Läs mer:

Vid frågor om CONCORD Sveriges arbete med civic space, kontakta policysamordnare Sofia Tuvestad:
Mejl: sofia.tuvestad(a)concord.se
Phone: +46 8-648 99 22

Källor
1 Civicus
2 Freedom House