CONCORD deltar i diskussioner om EU:s framtid

Just nu diskuterar EU:s medlemsländer framtiden för unionen med olika framtidsscenarier om hur länderna ska kunna ta sig an de utmaningar EU ställs inför. CONCORD Sverige följer diskussionerna och har vid två tillfällen deltagit i möten med Sveriges regering där fokus varit EU:s finanser och globaliseringen.

Diskussionerna om EU:s framtid, som startade i samband med att EU-kommissionen i mars lade fram en Vitbok om unionens framtid, kommer pågå fram till Europaparlamentsvalet 2019. Som underlag för diskussionerna finns fem dokument som berör den sociala dimensionen, den gemensamma valutan EMU, EU och globaliseringen, Europas försvar, och EU:s finanser.

CONCORD Sverige deltar i diskussionerna om två av dokumenten, EU:s finanser och globaliseringen. I mötet om EU:s finanser nu under hösten lyfte vi vikten av att Sverige garanterar att långsiktiga och gemensamma åtaganden om fattigdomsbekämpning inom utvecklingssamarbetet står fast. Om den totala budgeten skulle minska får det inte resultera i att volymen på dessa globala åtaganden minskar oproportionerligt.

Vi tog också upp de oroväckande tendenserna med en ökad ”flexibilitet mellan budgetposterna”, till exempel att pengar som ska gå till fattigdomsbekämpning istället går till att finansiera migrations- och säkerhetsutgifter.

Vid ett möte med EU- och handelsminister Ann Linde om EU och globaliseringen pekade vi på att medlemsländerna genom Lissabonfördraget åtagit sig att värna mänskliga rättigheter och att alla EU:s politikområden ska ligga i linje med arbetet för en hållbar utveckling. Det är viktigt att de Globala målen om hållbar utveckling i Agenda 2030 inte blir mål som underordnas andra målsättningar och ramverk, eller att de reduceras till att gälla enbart EU:s utrikespolitik.

Under hösten kommer EU:s framtid fortsätta diskuteras bland annat vid EU-toppmötet i Göteborg den 17 november, ett initiativ av Sverige där fokus ligger på den sociala pelaren, rättvisa jobb och tillväxt. Diskussioner kommer också föras mellan regeringscheferna den 14-15 december i samband med Europeiska rådets möte.

EU:s vitbok och civilsamhällets initiativ Europe We Want
I mars 2017 presenterade EU-kommissionen ett policydokument, en så kallad vitbok om EU:s framtid med titeln Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025. Vitboken följdes av fem diskussionsunderlag om den sociala dimensionen, den gemensamma valutan EMU, EU och globaliseringen, Europas försvar, och EU:s finanser. De syftar till att få igång en debatt om unionens framtid, delvis i ljuset av Brexit men även andra utmaningar EU står inför.
Europe We Want är ett civilsamhällesinitiativ som startade i början av 2017. Över 230 bistånds- och miljöorganisationer, sociala rörelser och plattformar som tillsammans representerar tusentals organisationer, gick ihop med ett gemensamt upprop till EU:s stats- och regeringschefer inför att de träffades i Rom för att fira att Romfördraget fyllde 60 år. I uppropet listar vi åtta punkter vi vill se för EU:s framtid, bland annat att Europa måste främja och skydda civila, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Unionen måste också visa allvar med att uppnå de Globala målen i Agenda 2030 och stödja människor bortom de egna gränserna så att de också kan realisera sina rättigheter. Sedan uppropet i mars har europeiska organisationer haft flera möten med EU:s beslutsfattare i Europaparlamentet och EU-kommissionen för att föra fram budskapen inom Europe We Want.

Speak Your Mind

*