DAC ändrar reglerna för vad som är bistånd

I slutet av oktober ska DAC, OECD:s biståndskommitté, besluta om nya regler för internationellt bistånd. Innan dess ska en rad viktiga frågor förhandlas, till exempel om inhemskt flyktingmottagande ska få räknas som bistånd och vilka stöd till privata investeringar som får räknas som bistånd. Inför DAC:s arbetsgruppsmöte i maj upprepade CONCORD uppmaningen att biståndets fokus ska vara att bekämpa fattigdom.

Att givarländer kan rapportera inhemskt flyktingmottagande som bistånd har varit möjligt under en längre tid, men de senaste tre åren har användningen nästan tredubblats. Utvecklingen får grava konsekvenser för biståndets sammansättning och nytta för mottagarländerna. DAC har därför tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt regelverk för denna typ av avräkningar från biståndet.

Inför arbetsgruppens möte i maj skickade CONCORD Europa och elva andra organisationer ett brev med rekommendationer till DAC om frågan. Organisationerna uppmanar DAC att överväga att helt fasa ut denna typ av avräkningar. Inhemska kostnader ligger inte i linje med målet om att stödja välfärd och ekonomisk utveckling i utvecklingsländer, ett mål som ingår i DAC:s officiella definition av bistånd. Om avräkningar trots detta görs uppmanar organisationerna till striktare tillämpning av reglerna, regler som bör bli mer tydliga, transparenta och jämförbara mellan länder.

Rapportering av så kallade privatsektorinstrument (PSI) som bistånd är en annan fråga som diskuteras inom DAC. För att generera mer privata resurser som kan bidra till utveckling vill OECD-länderna främja näringslivets deltagande i biståndet. Därför ser man över reglerna för hur lån och garantier för näringslivsprojekt får rapporteras som bistånd.

En rad organisationer, bland annat vår medlemsorganisation Diakonia, gav nyligen förslag till DAC om viktiga principer för reformering av reglerna. Organisationerna oroas över att DAC-länderna går för fort fram med stora förändringar av biståndet utan tillräcklig tid för att analysera riskerna och föra dialog med mottagarländer och grupper som påverkas.

Charlotte Petri Gornitzka, ordförande för DAC, Foto: OECD/Michael Dean, Flickr https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Organisationerna lyfter också fram risken att givarländers egna ekonomiska intressen prioriteras på bekostnad av kvaliteten och effektiviteten i biståndet. Därför är det särskilt viktigt att de nya DAC-reglerna tydligt utesluter exportkrediter då de innebär stöd till givarländers inhemska företag, inte till mottagarländernas. Organisationerna menar också att varje regeländring om hur privatsektorinstrument rapporteras som bistånd måste gå hand i hand med att givarländerna lovar att avveckla alla former av bundet bistånd (stöd där ett villkor är att givarlandets företag gynnas). I frågan om bundet bistånd har DAC:s ordförande Charlotte Petri Gornitzka nyligen skrivit en debattartikel om vikten av att avveckla bundet bistånd.

Bra och tydliga regler för det internationella biståndet är viktigt i en tid då de politiska trenderna i många givarländer, inte minst i EU, skiftar fokus från fattigdomsbekämpning och ett solidariskt bemötande av internationella kriser till att använda biståndet för att främja migrations-, säkerhetspolitiska och ekonomiska egenintressen. DAC:s förhandlingar om definitionen av biståndet fortsätter under året och mynnar ut i ett högnivåmöte den sista oktober där biståndsministrar från OECD-länderna ska besluta om hur biståndet ska förändras, mätas och rapporteras. Även beslut om DAC:s roll och framtid ska då fattas.

Speak Your Mind

*