EU bryter sina löften – biståndet minskar och urholkas

Commissioner Georgieva watches the animal vaccination in Siti Zone, Ethiopia-Europeaid

Sverige är bland de bästa i klassen vad gäller nivån på biståndet, men en allt mindre andel av biståndet går till utveckling i fattiga länder – endast Malta och Cypern lägger en större procentuell andel av sin biståndsbudget på flyktingkostnader än Sverige. Det visar årets Aid Watch-rapport om EU:s bistånd som lanseras i Sverige idag.

EU:s medlemsstater är långt ifrån att möta sina biståndåtaganden – bara tre av EU:s 27 medlemsstater kommer upp i utlovade nivåer. EU:s bistånd fortsätter att minska. År 2012 stod biståndet för endast 0,39 % av BNI, den lägsta nivån sedan 2007. Sverige gav 0,99 % av BNI i bistånd, vilket gör oss till ett av bara tre medlemsländer som lever upp till sina löften (övriga är Danmark och Luxemburg). EU:s rikare medlemsstater har lovat att ge minst 0,7 % av BNI i bistånd senast 2015, medan de nya medlemsländerna har ett lägre mål.

– Samtidigt som vi är stolta över att Sverige ligger i topp är det en oroande utveckling att biståndet har sänkts eller stagnerat i 19 medlemsstater. EU måste hålla sina löften och ta ett globalt ansvar. Bistånd är ett viktigt redskap för att främja utveckling och därmed minska fattigdomen i världen. Det ger möjlighet att investera i människors hälsa och hållbart jordbruk, som inte alltid kan finansieras till fullo av privata investeringar eller kommersiella lån. Bistånd är även viktigt för att stödja civilsamhällets insatser för att utkräva ansvar från beslutsfattare, säger Erik Lysén internationell chef för Svenska kyrkan.

Rapporten visar på vilken unik betydelse biståndet spelar i förhållande till andra finansiella flöden för att skapa en hållbar utveckling. Men biståndet får inte stanna i givarländerna, eller att det används till kostnader som inte är kopplade till fattigdomsbekämpning. Den negativa trenden av urholkningen av biståndet fortsätter. I allt större utsträckning räknas flyktingmottagning, studentkostnader, skuldavskrivningar och klimatfinansiering som bistånd.

Urholkningen av biståndet fortsätter även i Sverige – under 2012 spenderades 9 % av Sveriges bistånd på flyktingskostnader. I budgeten för 2013 kommer flyktingkostnaderna öka till 13 % av biståndsbudgeten. Endast Malta och Cypern lägger en större procentuell andel av sin bilaterala biståndsbudget på flyktingkostnader än Sverige. I Sverige uppgick dessa kostnader till 400 miljoner euro, den högsta siffran i hela EU.

– Regeringens ambition om kvalité och resultat för biståndets mottagare blir inte trovärdigt om man storskaligt och schablonmässigt urholkar biståndet på det här sättet. Det är viktigt att Sverige har en generös och human flyktingpolitik men att finansiera det med biståndsmedel är inte rimligt. Vi hoppas att regeringen och den nya biståndsministern Hillevi Engström ser behovet av reformer inom detta område, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Förra veckan kom OECD-DAC:s granskning av Sveriges bistånd, där Sverige får beröm för sitt starka globala engagemang. Men Sverige får också kritik för att man inte kommit längre med arbetet för ökad samstämmighet, och OECD-DAC anser att Sverige bör redogöra för hur kostnaderna för flyktingmottagande räknas fram, och anledningarna till att denna summa ökar.

Ladda ned AidWatch-rapporten i sin helhet.

Läs en sammanfattning på svenska.

Vi har tagit fram en interaktiv presentation med de viktigaste fakta från rapporten:

 

Fakta om rapporten:

Rapporten ”The unique role of European aid” publiceras av AidWatch, ett paneuropeiskt nätverk för civilsamhällsorganisationer som sedan 2005 bedriver policyarbete och kampanjer för att påverka kvaliteten och kvantiteten i EU:s bistånd. AidWatch är en del av CONCORD Europa, en europeisk konfederation av civilsamhällsorganisationer som arbetar med utvecklingsfrågor. Med 27 nationella plattformar och 18 internationella nätverk representerar CONCORD Europa över 1800 civilsamhällsorganisationer. Läs mer om AidWatch och ta del av tidigare rapporter.

Den svenska nationella plattformen, CONCORD Sverige, har 46 medlemsorganisationer, av vilka följande organisationer har bidragit till AidWatch-rapportens innehåll: ActionAid, Diakonia, Forum Syd, LO TCO Biståndsnämnd, MyRight, Plan Sverige, Rädda barnen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet och WeEffect.

Om bilden: Fotot föreställer EU:s kommissionär Kristalina Georgieva som har ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, Här är hon på besök i Siti Zone i den somaliska delen av Etiopien, där EU finansierar åtgärder för ökad motståndskraft mot klimatförändringar. Siti Zone drabbades hårt av torka 2011. Foto: Europeaid.

Speak Your Mind

*