Höstens viktiga EU-processer för bistånd och utveckling

Under hösten ser EU över flera viktiga processer som berör utveckling och bistånd. En ny utvecklingspolicy ska tas fram tillsammans med en handlingsplan för Agenda 2030 och en ny global säkerhetsstrategi.

European Consensus on Development är ett gemensamt beslut som togs 2005 mellan EU-kommissionen, medlemsländerna och EU-parlamentet om vilka gemensamma principer, målsättningar och åtaganden som ska gälla för utvecklingspolitiken. Nu är det dags att se över och uppdatera denna policy, bland annat med anledning av de nya åtaganden som har gjorts i Agenda 2030.

Under sommaren genomförde kommissionen en konsultation för att hämta in synpunkter, och under hösten kommer medlemsländerna att förhandla om det som ska bli en ny utvecklingspolicy för EU.

CONCORD Sverige deltog i konsultationen genom samarbetet inom CONCORD Europa. Inför höstens förhandlingar har vi tagit fram ett antal rekommendationer som vi anser är viktiga för Sverige att driva aktivt. De tre dimensionerna av hållbar utveckling; social, miljömässig och ekonomisk, behöver ligga till grund för politiken, tillsammans med ett starkare rättighetsperspektiv där jämställdhet och jämlikhet särskilt bör lyftas fram. EU bör även höja sin ambitionsnivå vad gäller att uppfylla det fördragsbundna åtagandet om att göra hela EU:s politik samstämmig med en hållbar utveckling, och respektera de åtaganden unionen gjort om utvecklingseffektivitet.

Samtidigt som EU ser över utvecklingspolitiken pågår andra viktiga processer som har konsekvenser för arbetet med en hållbar utveckling. Längre fram i höst kommer kommissionen att presentera en handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030.  EU:s globala säkerhetsstrategi är ett annat viktigt dokument som nyligen presenterades av chefen för EU:s utrikestjänst Federica Mogherini. Strategin ska guida EU:s agerande i freds- och säkerhetsfrågor. I ett tal beskrev Mogherini syftet med strategin.

CONCORD Sverige ser det som mycket viktigt att den globala strategin har ett fokus på grundorsakerna till konflikter och säkerhetsrelaterade utmaningar, vilket inkluderar ökad ojämlikhet, och inte endast se till hur symptomen ska hanteras i form av till exempel krishantering. I sammanhanget är det centralt att ta utgångspunkt i mänskliga rättigheter, med en särskild prioritering av flickors och kvinnors rättigheter, och inte nationella säkerhetsintressen. Tillsammans med CONCORD Europa har vi uppmanat EU:s medlemsländer att inte tumma på den hållbara utvecklingsdimensionen och mänskliga rättigheter när strategin tas fram. Nästa tillfälle då strategin kommer att behandlas är när EU:s utrikesministrar träffas den 17 oktober.

 

Speak Your Mind

*