EU Delegation Watch

Rapport Engagement between EUdel and CSOsI en rapport från 2015, framtagen av CONCORD Europa, granskas relationerna mellan EU-delegationer och det civila samhällets organisationer runtom i världen. Rapporten baseras på en enkät som sammanlagt 229 organisationer verksamma i 70 länder har svarat på om sina relationer med EU-delegationerna. Rapporten lyfter även fram intervjuer med personal på EU-delegationer.

Jämfört med liknande tidigare rapporter som CONCORD Europa har tagit fram, visar den här rapporten på en positiv utveckling där dialogen mellan EU-delegationer och civilsamhället har ökat och i vissa länder finns det goda exempel att dra lärdom av. Rapporten välkomnar EU:s nya initiativ att ta fram så kallade ”roadmaps” för hur EU ska samverka med civilsamhället på landnivå.

Dock visar rapporten på ett antal utmaningar som kvarstår. Framförallt är det påfallande att de konsultationer som EU ibland genomför för att samla in organisationers synpunkter ofta görs ad hoc, och ytterligare ansträngningar behövs för att skapa former för mer permanent dialog om relevanta frågor. En annan stor utmaning för EU-delegationerna och de organisationer som har kontakter med EU är att bredda den grupp av organisationer som har etablerade kontakter med EU-delegationerna, så att även lokala organisationer och gräsrotsorganisationer finns inkluderade.

Ladda ned Mutual Engagement between EU Delegations and Civil Society Organisations

img2192-med-cropped

Den här rapporten från 2012 ger en rad rekommendationer till EU som syftar till att förbättra både det arbete som EU-delegationerna gör och det arbete som det civila samhället gör. EU har 139 delegationer runt om i världen som fungerar som språkrör gentemot myndigheterna och folket där.

Några av slutsatserna i rapporten är:

– EU-delegationerna brister i öppenhet och förutsägbarhet vad gäller ”calls for proposals”, dvs möjligheter för civilsamhället och andra aktörer att söka pengar för att utföra projekt.
– Förseningar i projekthanteringen gör att utvecklingsprojekt blir mindre effektiva än vad de skulle kunna vara.
– Delegationerna brister i förberedelse när de gör utvärderingar av det civila samhällets arbete och de ger inte heller tillräcklig feedback.

Ladda ned EU Delegation Watch 2012

Har du frågor om hur CONCORD arbetar med detta, hör av dig till Åsa Thomasson, åsa.thomasson(a)concord.se, tfn 08-648 99 22.