Sustainable Development, the stakes could not be higher – om Agenda 2030 & samstämmighet i EU

CONCORD Europas rapport ”Sustainable Development – The stakes could not be higher” (2016) analyserar EU:s genomförande av Agenda 2030 och samstämmighetspolitiken genom att belysa exempel på hur EU agerar inom olika politikområden. Analysen visar att EU på många områden agerar stick i stäv med vad åtagandena i Agenda 2030 och samstämmighetspolitiken säger. Exempel på detta är EU:s okritiska förhållningssätt till ekonomisk tillväxt vilket riskerar bidra till ökad ojämlikhet och klimatförändringar, samt EU:s restriktiva migrationspolitik och försök att få länder runt om unionen att agera gränsvakt åt EU i utbyte mot bistånd. I rapporten betonas att det är hög tid att EU:s genomförande av Agenda 2030 tar fart och att det finns en tydlig koppling till samstämmighetsmålen. Rapporten pekar på vikten av att EU systematiskt utvärderar vilken påverkan politiska beslut har på fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, samt att utvärderingarna vägleder beslutsfattandet.

Läs hela rapporten här.