Nystart för Sveriges politik för global utveckling

Regeringen har gett samtliga departement i uppdrag att ta fram handlingsplaner för hur deras arbete ska kopplas till Sveriges politik för global utveckling (PGU). CONCORD Sveriges medlemsorganisationer pekar nu på vikten av att handlingsplanerna tydligt utgår från ett rättighets- och fattigdomsperspektiv. Målkonflikter mellan exempelvis vapenexport, kapitalflykt och global utveckling måste adresseras.

Sveriges politik för global utveckling (PGU) beslutades av riksdagen 2003. Det övergripande målet för PGU är att samtliga politikområden ska bidra till en rättvis och global hållbar utveckling. Efter det senaste riksdagsvalet aviserade den nytillträdda regeringen en nystart av PGU-arbetet. Tillsammans med CONCORD Sverige hölls under våren ett uppstartsevent där civilsamhället, näringslivet och andra aktörer bjöds in för att ge rekommendationer på vad nystarten skulle innehålla. Under samordning av UD har samtliga departement sedan börjat med att ta fram handlingsplaner för hur de kan bidra till genomförandet av PGU.

Departementen ska ta fram operationella mål, identifiera vilka analyser som behövs, vilka myndigheter som ska involveras och vilken intern kompetensutveckling som krävs för att varje departement ska kunna leva upp till PGU. Handlingsplanerna ska även relatera till den nya globala utvecklingsagendan och de 17 hållbara utvecklingsmålen som ska antas vid ett möte i New York i september.

CONCORD Sverige har tillsammans med medlemsorganisationerna träffat företrädare för bl.a. finans-, närings- och försvarsdepartementet och presenterat frågor som vi ser som viktiga att ta med när handlingsplanerna arbetas fram. Med utgångspunkt i analysen som vi har gjort i vår PGU-barometer har vi pekat på några av de målkonflikter som finns kring till exempel vapenexport, kapitalflykt och företags investeringar, och att det är viktigt att de hanteras i handlingsplanerna. Concord Sverige har också betonat att planerna måste utgå ifrån PGU:s två övergripande perspektiv, ett rättighetsperspektiv och ett fattigdomsperspektiv, och att jämställdhetsperspektivet måste stärkas

CONCORD Sverige har tagit fram ett underlag – Concord rekommendationer PGU-handlingsplaner sept 2015 – till departementen om fattigdoms- och rättighetsperspektivet, och kommer fortsätta att arbeta med hur civilsamhällesorganisationer kan bidra till att stärka kapaciteten på departementen. Arbetet med handlingsplanerna fortgår under hösten och ska vara underlag till regeringens kommande PGU-skrivelse till riksdagen våren 2016.

Speak Your Mind

*