Om oss

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 62 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.  Vårt uppdrag är att bedriva informations- och påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik, med fokus på minskad fattigdom.

Inom vårt uppdrag ryms också att stärka medlemsorganisationers kunskap om och kapacitet att påverka EU:s utvecklingspolitik samt att stärka såväl medlemsorganisationers som deras partners kapacitet att söka EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. CONCORD Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa, som samlar drygt 2600 civilsamhällesorganisationer i Europa.

Policy och påverkan

EU är idag den enskilt största biståndsgivaren i världen och har därmed makt och möjlighet att bedriva en ansvarsfull biståndspolitik med fattigdomsbekämpning i fokus. CONCORD Sverige och CONCORD Europa arbetar med policy- och påverkansfrågor i syfte att hålla EU och dess medlemsstater ansvariga för att uppfylla sina löften gällande EU-biståndets kvantitet och kvalitet. CONCORD Sverige bevakar också svensk politik, i syfte att påverka denna att bli mer samstämmig och så att den främjar global utveckling samt bidrar till fattigdomsbekämpning i världen.

Policy- och påverkansarbetet sker i form av framtagande och lanseringar av rapporter, dialog med beslutsfattare i Sverige och inom EU och genom utbildning och information riktad mot medlemsorganisationerna och en intresserad allmänhet, i syfte att bilda opinion i våra frågor. Två av våra prioriterade frågor är utvecklingseffektivitet samt EU:s och Sveriges samstämmighetspolitik. Läs mer om de frågor vi arbetar med. 

Utbildning och rådgivning

CONCORD Sverige arrangerar utbildningar för våra medlemsorganisationer, i syfte att stärka deras kunskap om och kapacitet att arbeta med frågor relaterade till EU. Bland annat anordnar vi seminarier om EU:s struktur, bistånds- och utvecklingspolitik samt finansieringsmöjligheter. Utbildningarna vänder sig till alla eller delar av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer samt, i vissa fall, även till andra civilsamhällesorganisationer och till en allmänhet intresserad av frågor som rör utveckling, bistånd och EU. Ibland arrangerar vi även studieresor till Bryssel.

CONCORD Sverige erbjuder också medlemsorganisationerna rådgivning om hur de ansöker om ekonomiska bidrag för informations- och utvecklingsinsatser från EU. Rådgivningen utgår ifrån medlemsorganisationernas behov och prioriteringar. Rådgivningen kan ske i grupp eller skräddarsys i enlighet med en viss medlemsorganisations önskemål.

Kontakta gärna kansliet om du vill veta mer om vårt arbete och vad vi erbjuder. 

CONCORD är medlemsstyrt

CONCORD Sveriges arbete formas av medlemsorganisationernas behov och prioriteringar. Årsmötet, som normalt äger rum i april varje år, väljer en styrelse bestående av representanter för medlemsorganisationerna. Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år. Dessutom finns sex arbetsgrupper för olika ämnesområden.