Så får politiker företag att bidra positivt till global utveckling

I en ny rapport visar CONCORD Europa vilka tio steg som politiker inom EU måste ta för att se till att den privata sektorn spelar en positiv roll i den globala utvecklingen. Europeiska beslutsfattare lyfter fram näringslivet som en viktig aktör för att världen ska lyckas uppfylla de Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. CONCORD Europas rapport visar på möjligheter, men också brister och orosmoment om inte politiken skapar ramar för ansvarsutkrävande av näringslivet och förutsättningar för privata aktörer att bidra till effektiv och hållbar utveckling.

Rapporten tittar på en bred uppsättning områden som rör den privata sektorns roll, exempelvis investeringsavtal, att betala rättvis skatt, reformer av finansiella system, att hålla företag ansvariga för deras verksamheters effekter på miljö och mänskliga rättigheter, och god praxis för transparent deltagande av företag i beslutsfattande och dialog om utvecklingssamarbete. I rapporten lyfts också en rad fallstudier, såväl positiva som negativa, för att bidra till diskussioner om hur den privata sektorns roll för utveckling kan främjas i en riktning som ger utrymme för hållbara och lokalt förankrade modeller för utveckling.

Speak Your Mind

*