Satsning på hållbar utveckling behövs i nästa långtidsbudget

EU måste i sin nya långtidsbudget från 2021 se till att tillräckligt med pengar ges till utvecklingssamarbetet för att finansiera de ambitiösa åtagandena som gjorts i Agenda 2030 och i klimatavtalet från Paris. Det menar CONCORD Europa i sitt inspel till förhandlingarna om budgeten.

EU påbörjar under våren förhandla om nästa långtidsbudget som ska gälla från år 2021. Diskussion kommer bland annat föras om biståndsbudgetens storlek och vad biståndet ska gå till. För att påverka processen har CONCORD Europa tagit fram en position om framtiden för EU:s bistånd och utvecklingssamarbete som har överlämnats till EU och Sveriges regering.

CONCORD Europa tar upp fyra viktiga områden i EU:s arbete med nästa långtidsbudget. Ett av dem handlar om volymen på biståndet. EU behöver öka budgeten för utvecklingssamarbetet för att kunna finansiera de ambitiösa åtagandena om att nå Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris. Samtidigt innebär Storbritanniens utträde ur unionen att en av EU:s stora finansiärer försvinner vilket skapar hål i budgeten. Detta kommer att öka trycket i förhandlingarna, men trots det anser CONCORD Europa att EU behöver behålla och helst öka biståndsbudgeten för att kunna genomföra sina globala åtaganden.

CONCORD Europa tar också upp att biståndet måste gå till fattigdomsbekämpning med Agenda 2030 som vägledning, och inte tjäna EU-ländernas egna interna syften. Allt fler röster från EU:s medlemsländer och inom EU-institutionerna vill se att biståndsmedel går till andra utgifter som försvar och säkerhet, och asyl- och migrationskostnader. Mer och mer av EU:s utvecklingsmedel har de senaste åren exempelvis gått till olika insatser som gräns- och kustbevakning för att stoppa migranter från att komma till Europa. Detta ställer sig CONCORD Europa helt emot. Insatser som går till att tackla grundorsakerna till påtvingad migration, som fattigdom och fredsbyggande insatser, är i sig inte problematiska men det finns en stor fara i att huvudsyftet med biståndet alltmer omdirigeras till att handla om att stävja migration. Liknande risker ser vi i det ökande fokuset på säkerhet och försvar bland EU:s medlemsländer. Därför kräver CONCORD Europa att biståndet i nästa långtidsbudget alltid ska ha fattigdom och hållbar utveckling som huvudmål.

Ett annat område gäller EU:s åtaganden om att stödja och stärka ett mångfaldigt civilsamhälle. På många håll i världen begränsas civilsamhället allt mer och EU måste ta till alla verktyg, inklusive diplomatiska och finansiella, för att stödja och försvara människorättsförsvarare och civilsamhällets utrymme. Här blir det oerhört viktigt att EU bevarar sitt finansiella stöd som går till att skydda människorättsförsvarare och arbete för mänskliga rättigheter och demokrati.

Slutligen tar CONCORD Europas position upp en väntat stor förhandlingsfråga, nämligen om flexibiliteten i EU:s budget. Diskussioner förs inom EU om att den nuvarande strukturen för budgeten gör det svårt att svara på oväntade utmaningar och kriser i EU och omvärlden. Många är därför överens om att förenkling och större flexibilitet krävs i budgetstrukturen. Hur flexibiliteten ska byggas in är däremot en knäckfråga. Det finns förslag om att slå ihop olika budgetområden, vilket lättare skulle kunna göra att biståndsmedel används till andra politikområden. CONCORD Europa kräver därför att hänsyn tas till denna risk och föreslår att utvecklingssamarbetet får en separat budget som alltså hålls frånskilt andra externa politikområden, till exempel säkerhet.

Vårens förhandlingar om långtidsbudgeten
Fram till den 8 mars har EU-kommissionen en öppen konsultationsrunda där EU-medborgare kan tycka till om långtidsbudgeten. Sedan väntas kommissionen lägga fram ett förslag den 29 maj inför EU-toppmötet i juni. Därefter kommer förslaget förhandlas med medlemsstaterna och Europaparlamentet, förhandlingar som väntas vara färdiga i maj 2019. Europaparlamentet arbetar också under våren på sin egen ståndpunkt om den nya budgeten. CONCORD Europas arbetsgrupp för EU:s långtidsbudget följer och arbetar intensivt för att påverka budgeten innan EU-kommissionens färdiga förslag läggs fram i maj.

Vill du lära dig mer?
I april kommer CONCORD Sverige att hålla ett seminarium om EU:s kommande långtidsbudget. På seminariet får du veta mer om budgetförslagen, hur processen framöver ser ut och vad som står på spel för EU:s utvecklingssamarbete. Håll utkik i vårt kalendarium efter mer information och datum för seminariet.

Länkar
Fördjupande analyser om EU:s nästa långtidsbudget finns hos tankesmedjan ECDPM:

 

Speak Your Mind

*