Ungas perspektiv i FN

10-19 juli pågår FN:s politiska högnivåforum 2017 (High Level Political Forum) där bland annat Sverige ska rapportera om sitt genomförande av Agenda 2030 för första gången. CONCORD Sverige ingår tillsammans med LSU och Forum i den svenska delegationen som representanter för civilsamhället. Björn Fondén från LSU har inför sitt deltagande svarat på några frågor om civilsamhällets och ungdomars roll vid högnivåforumet.

Björn Fondén, LSU

Varför är det viktigt att civilsamhället och framförallt ungdomar är representerade i den svenska delegationen?
Det handlar dels om ett rättighetsperspektiv, men också om att vi faktiskt har enorma möjligheter att bidra. Vi unga är både nutiden och framtiden, och utgör idag över 40% av världens befolkning. Vi är den mest utbildade och sammankopplade generationen någonsin, och bland oss unga finns mängder av unika perspektiv samt tankar om hur vi ska kunna skapa ett bättre samhälle.

Vi är dem som kommer att behöva leva med de beslut som fattas, eller inte fattas, idag. Trots detta lämnas vi ofta utanför i arbetet med Agenda 2030 och andra politiska processer. En meningsfull inkludering av unga, inte bara i delegationer till FN utan även i nationellt beslutsfattande, är därför avgörande för att vi ska kunna nå de Globala målen i Agenda 2030 och skapa en bättre, mer hållbar värld.

Vad anser du är det viktigaste budskapet från civilsamhället till Sverige inför att de ska rapportera?
Sverige ska vara stolta över att vi är ett föregångsland i arbetet med Agenda 2030, men det är samtidigt av högsta vikt att vi inte enbart slår oss för bröstet utan att vi också vågar belysa och ta tag i de stora utmaningar vi har här. Det är viktigt att man lyfter hur man ska arbeta med att minska Sveriges ekologiska fotavtryck, den ökande ekonomiska ojämlikheten och de växande samhällsklyftorna. Det är också viktigt att belysa behovet av disaggregerade data, exempelvis gällande ålder, i uppföljningsprocesserna kring ungdomsarbetslöshet, barnfattigdom och ungas psykiska ohälsa. Till slut måste det också bli lättare och mer tillgängligt för civilsamhället att delta i dessa uppföljningsprocesser på ett meningsfullt sätt, och att den kritik vi framför också lyssnas till.

Som LSU:s FN-representant åker du på många stora konferenser, men är det verkligen så meningsfullt? Bidrar dessa konferenser till att världen blir en bättre plats att leva på?
Det finns definitivt stora problem med många av dessa konferenser gällande tillgänglighet, möjligheter till dialog och politisk påverkan, men jag tror samtidigt att de spelar en väldigt viktig roll. Det handlar om att vara en mötesplats och arena för samtal, där olika aktörer får möjlighet att diskutera och komma överens, men också om att belysa områden som tidigare inte har diskuterats på denna nivå.

Under FN:s Havskonferensen i början av juni var det till exempel helt plötsligt som att alla länder började prata om marint skräp. Tidigare har detta varit en fråga som nästan ingen diskuterat, men nu föreslog flera länder nationella förbud och olika kampanjer för att minska mängden skräp i våra hav. På så sätt tror jag att dessa konferenser ibland kan fungera lite som en väckarklocka, där man kan få en fråga att segla högre upp i opinionen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det riktiga arbetet görs på hemmaplan, mellan konferenserna, och där spelar vi i civilsamhället en jätteviktig roll för att följa upp på de överenskommelser våra företrädare skrivit på.

Rapportering till FN:s politiska högnivåforum

När Agenda 2030 antogs hösten 2015 enades världens ledare även om hur agendan ska följas upp. Agenda 2030 är inte juridiskt bindande utan det är upp till varje land att se till att översätta mål och ambitioner till sin verklighet. Sedan får länder frivilligt rapportera till FN:s politiska högnivåforum (High Level Political Forum, HLPF) som äger rum varje år. Högnivåforumet ses bland annat som en del i ett globalt lärande för genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen.

Följande medlemmar i CONCORD Sverige kommer att vara på plats i New York under högnivåforumet: Forum Syd, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, LSU, RFSU, Svenska FN-förbundet och Union to Union. För mer information, kontakta sofia.svarfvar@concord.se

Speak Your Mind

*