Upprop för mänskliga rättigheter i Post-2015 ramverket – en uppmaning till FN:s medlemsstater

owg

Över 300 civilsamhällesorganisationer från hela världen, inklusive flera av medlemmarna i Beyond 2015-kampanjen och CONCORD Sveriges Beyond 2015-styrgrupp, har skrivit under ett upprop för inkludering av mänskliga rättigheter i den nya agendan för hållbar utveckling efter 2015.

Den 9-13 december träffas Open Working Group, den mellanstatliga gruppen som fått i uppgift att tillsammans ta fram förslag till nya hållbara utvecklingsmål som ska ersätta millenniemålen efter 2015. I samband med detta möte har därför hundratals civilsamhällesorganisationer ställt sig bakom ett upprop som lyfter 10 punkter om mänskliga rättigheter som de menar måste utgöra kärnan av post-2015 ramverket om det ska kunna bli ett rättvist, trovärdigt och hållbart verktyg för hållbar utveckling. Den 12 december presenteras uppropet för Open Working Group i New York.

Enligt uppropet måste mänskliga rättigheter utgöra grunden för post-2015-ramverket och de redan existerande internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter måste respekteras. Först då kan ramverket ta itu med strukturella hinder för utveckling och vara ett verktyg för ansvarsutkrävande gentemot regeringar.

De tio punkterna i uppropet kräver bland annat att såväl individer som civilsamhälle inkluderas i beslutsfattande och är med och förverkligar och utvärderar politiska åtaganden. Goda institutioner och system som säkerställer mänskliga rättigheterna måste finnas på plats och backas upp av nationella mekanismer. Dessutom efterfrågas ett ramverk för ansvarsutkrävande med bindande åtaganden på global nivå. Detta ramverk bör baseras på principerna om ömsesidigt ansvar, demokratiskt ägarskap från partnerländernas sida samt ett inkluderande partnerskap.

Uppropets tio punkter berör också vikten av att den privata sektorn inte motverkar utveckling. För att säkerställa detta krävs översikt och reglering av privata aktörer för att garantera att de respekterar mänskliga rättigheter och inte använder ett lands territorium för att utnyttja ett annat, genom exempelvis skatteflykt.  Även bekämpandet av all form av diskriminering och ojämlikheter måste säkerställas i Post-2015 ramverket.

 

Läs de 10 punkterna om mänskliga rättigheter i sin helhet och se listan med de 300 stödjande organisationerna.

För mer information om Open Working Group:
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549

För ytterligare information kontakta Hanna Hansson, Beyond 2015 samordnare, CONCORD Sverige.

 

Fotot föreställer Open Working Groups möte i FN den 11 december 2013. Källa: IISD/Earth Negotiations Bulletin. 

Speak Your Mind

*