Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling” med 17 Globala mål för hållbar utveckling. Detta gjordes efter år av diskussioner, förhandlingar och konsultationer med det civila samhället och andra aktörer. Världens länder har därmed åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 och fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Agendan är en ambitiös och universell plan för de förändringar vi måste göra för att skapa en hållbar, jämställd och säker värld utan fattigdom för alla oavsett var i världen du bor eller vilket kön du har. Den nya agendan för hållbar utveckling gäller för alla länder och sätter mål för att utrota fattigdomen, uppnå hållbar utveckling i dess tre dimensioner; social, ekologisk och ekonomisk samt främja fredliga och inkluderande samhällen och tackla de miljömässiga utmaningarna i vår tid, i synnerhet klimatförändringarna. Den innehåller viktiga principer som ska genomsyra samtliga politikområden samt 17 universella mål och 169 delmål för en global hållbar utveckling.  Agenda 2030 är en unik möjlighet för olika aktörer att arbeta tillsammans för att uppnå dess mål och säkerställa att vi särskilt når de mest utsatta som lever i fattigdom och marginalisering, och inte lämnar någon på efterkälken.

Parallellt med Agenda 2030 förhandlade även FN:s medlemsstater om en ny deklaration om utvecklingsfinansiering. I juli 2015 antogs Addis Abeba Action Agenda som hanterar frågan om hur hållbar utveckling och då bland annat Agenda 2030 och dess 17 mål ska finansieras.

I nuläget pågår arbetet med att etablera fungerande och effektiva system för genomförande, uppföljning och rapportering av Agenda 2030 på global, regional, nationell och lokal nivå.  Både Sverige och EU har påbörjat processen med att ta fram handlingsplaner och prioriteringar för genomförandet av Agenda 2030. Det civila samhället kommer att ha en viktig roll att spela för att driva på för att världens ledare går från ord till handling.

Under 2016 påbörjade den svenska regeringen arbetet med att skapa former för genomförandet av Agenda 2030. Ansvaret är idag delat mellan biståndsminister, civilminister och statsrådsberedningen. I mars 2016 tillsatte regeringen en nationell Agenda 2030-delegation. Dess uppdrag är att stimulera det svenska genomförandet av agendan nationellt och globalt.  Ett viktigt uppdrag är också att förankra agendan och föra en bred dialog med civilsamhälle, myndigheter, kommuner, forskare och näringsliv. Sveriges politik för global utveckling är ett huvudinstrument för uppföljning och genomförande av Agenda 2030.

CONCORD Sveriges arbete
CONCORD Sverige samordnar sedan 2012 svenska civilsamhällesorganisationers arbete med Agenda 2030. Detta innebär att vi följt förhandlingarna, tagit fram positioner och analyser och fört dialog med beslutsfattare med syfte att påverka Sveriges och EU:s prioriteringar och positioner. CONCORD Sverige fortsätter att samordna arbetet med Agenda 2030 och verkar för att sprida information och väcka opinion, följa upp och bevaka att Sverige och EU följer upp de åtaganden som gjorts i Agenda 2030 samt verkar för att stärka svenska civilsamhällesorganisationers kunskap om Agenda 2030.  Detta gör vi i samarbete med CONCORD Europa och civilsamhällesorganisationer globalt samt i nära dialog med svenska och Europeiska beslutsfattare.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där skriver vi om globala frågor inom Sveriges och EU:s bistånd, jämställdhet, Agenda 2030, samstämmighet, civic space, migration och utvecklingsfinansiering som vi bevakar och påverkar. Skriv upp dig

Mer information:

Vid frågor om CONCORD Sveriges arbete med Agenda 2030, kontakta policysamordnare Sofia Svarfvar:
Mejl: sofia.svarfvar(a)concord.se
Telefon: 0706-73 85 79