Jämställdhet

På grund av den rådande ojämställda könsmaktsordningen drabbas kvinnor, flickor och icke-binära personer av ett utbrett och strukturellt förtryck från vaggan till graven i nästan alla delar av världen. Detta hindrar dem från att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i mycket större utsträckning än pojkar och män. Kvinnor och flickor diskrimineras även i olika hög utsträckning beroende på vilken samhällsgrupp de tillhör. Den rådande könsmaktsordningen och de traditionella könsnormerna medför också negativa konsekvenser för pojkar och män, som ofta förväntas anpassa sig till en destruktiv mansnorm.

Sveriges regering måste arbeta för att förändra den rådande könsmaktsordningen. Inom det internationella arbetet måste Sverige driva på inom EU och FN för att säkerställa att det globala samfundet lever upp till sina internationella åtaganden och bidrar till ett transformativt förändringsarbete som på riktigt utmanar rådande maktstrukturer. Sveriges regering måste bedriva en feministisk utrikespolitik som sätter kvinnors och flickors rättigheter högst på agendan i alla internationella relationer och säkerställa att inga delar av svensk politik motverkar dess förverkligande. CONCORD Sverige uppmuntrar och bevakar genomförandet av en feministisk utrikespolitik och jämställdhetsperspektivet i EU:s utvecklingspolitik.

När Sverige under hösten 2014 lanserade den nya feministiska utrikespolitiken blev Sverige först i världen med ambitionen att bedriva en sådan utrikespolitik. Det var ett viktigt politiskt ställningstagande. CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp har välkomnat den feministiska utrikespolitiken samt utrikesförvaltningens årliga handlingsplaner och ser dem som viktiga verktyg för att använda hela utrikespolitiken till att bidra till jämställdhetsarbetet. Inom arbetsgruppen har vi därför arbetat med att följa upp implementeringen av den feministiska utrikespolitiken och har lanserat två rapporter som utvärderar hur feministisk Sveriges utrikespolitik är. År 2018 har vi även tagit fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik. Arbetsgruppen har även tagit fram särskilda rekommendationer för Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd.

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp har välkomnat antagandet av EU:s nya Gender Action Plan 2016-2020, som antagits av EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och alla 28 medlemsstater. Arbetsgruppen granskar tillsammans med CONCORD Europas Gender Reference Group och följer upp hur denna plan genomförs av de olika parterna.

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp följer även en rad andra frågor och processer kopplat till Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik, framförallt kopplat till arbetet med Agenda 2030, utvecklingsfinansiering och samstämmighetspolitiken.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där skriver vi om globala frågor inom Sveriges och EU:s bistånd, jämställdhet, Agenda 2030, samstämmighet, civic space, migration och utvecklingsfinansiering som vi bevakar och påverkar. Skriv upp dig

Vid frågor om CONCORD Sveriges arbete med jämställdhet, kontakta policysamordnare Céline Giertta:
Mejl: celine.giertta(a)concord.se
Telefon: 08-648 99 22