Migration och utveckling

CONCORD Sveriges medlemmar har under många år arbetat med området migration och utveckling. Detta arbete har framförallt fokuserat på att bidra till lärandet om migrationens potential och positiva bidrag till utveckling, och säkerställa att svensk migrations- och utvecklingspolitik underlättar och stöttar denna potential och migranters rättigheter på bästa sätt.

I CONCORD Sveriges Barometerrapporter och CONCORD Europas Spotlightrapporter har kapitlet om migration och utveckling varit återkommande:

De senaste åren har stora förändringar skett inom EU:s och Sveriges migrations- och flyktingpolitik. Allt fler migrations- och flyktingpolitiska beslut speglar EU-ländernas ovilja att bevilja asyl till människor på flykt och välkomna migranter. Flyktingars och migranters rättigheter förbises och internationella konventioner och överenskommelser frångås i allt större utsträckning. Den nya politiken får stora konsekvenser för människor på flykt och människor som migrerar. Utformningen av politiken är avgörande för huruvida Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden kopplat till politik för global utveckling (PGU), sina åtaganden i Agenda 2030 samt ambitionen att föra en feministisk utrikespolitik.

I juni 2016 antog Sverige en ny tillfällig asyllagstiftning. Asyllagstiftningen har inneburit kraftigt försämrade rättigheter för människor som söker skydd. En av de allvarligaste konsekvenserna av lagstiftningen är att den splittrar familjer eftersom familjeåterförening i praktiken omöjliggörs för den stora majoriteten av alla som söker skydd i Sverige. Inför att lagen antogs varnade CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp för dess konsekvenser och efter lagens antagande har gruppen fortsatt arbetet för att kräva en snabb återgång till ordinarie asyllagstiftning. Gruppen har gjort en rad uttalanden om frågan:

Under de sista åren har också EU påbörjat en revidering av sitt gemensamma asylsystem Common European Asylum System (CEAS), vilken ligger till grund för de gemensamma asylreglerna i unionen. Samtidigt har EU gjort flera kontroversiella överenskommelser med länder utanför EU i syfte att hindra flyktingar och migranter att ta sig till unionen. För att motverka den negativa politiska utvecklingen inom EU arbetar vi tillsammans med CONCORD Europas migrationsarbetsgrupp i Bryssel, samtidigt som vi bidrar till debatten i Sverige. Se uttalanden om EU:s migrationspolitik nedan:

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där skriver vi om globala frågor inom Sveriges och EU:s bistånd, jämställdhet, Agenda 2030, samstämmighet, civic space, migration och utvecklingsfinansiering som vi bevakar och påverkar. Skriv upp dig

Analyser kring Sveriges och EU:s migrationspolitik och dess särskilda inverkan på kvinnor och flickor finns också som egna kapitel i CONCORD Sveriges publikationer Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

Vid frågor om CONCORD Sveriges arbete med migration och utveckling, kontakta policysamordnare Céline Giertta:
Mejl: celine.giertta(a)concord.se
Telefon: 08-648 99 22