Samstämmighet

Samstämmighet
För att bekämpa fattigdom och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling behöver alla politikområden dra åt samma håll. Det räcker inte med att fokusera på biståndspolitiken utan man måste även titta på politikområden som exempelvis hanterar frågor om krigsmaterielexport, skatteflykt, migration och handel. Bristande samstämmighet mellan olika politikområden riskerar att motverka ansträngningar och framsteg när det gäller global utveckling och fattigdomsbekämpning. På nationell nivå är det Sveriges politik för global utveckling (PGU) som styr arbetet med att få olika politikområden i linje med varandra. På EU-nivå är motsvarigheten Policy Coherence for Development (PCD).

Ett exempel på bristande samstämmighet är när Sverige eller andra europeiska länder exporterar krigsmateriel till länder där grova och systematiska människorättskränkningar förekommer. Ett annat exempel på bristande samstämmighet är då EU å ena sidan antar lagtexter i syfte att stötta småskaliga jordbruk i utvecklingsländer men, å andra sidan, driver ner världsmarknadspriserna på livsmedel genom omfattande subventioner till europeiska bönder.

Politik för global utveckling (PGU)

Politik för global utveckling antogs enhälligt av Sveriges riksdag år 2003 och var då unik i sitt slag. Utgångspunkten är att alla politikområden samstämmigt ska bidra till målet om en rättvis och hållbar global utveckling, och att politiken ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv på utveckling.

Vartannat år tar regeringen fram en skrivelse om hur de har arbetat med PGU. I samband med detta publicerar CONCORD Sverige tillsammans med medlemsorganisationer en så kallad Barometer, som granskar och mäter trycket på Sveriges samstämmighetspolitik. Barometern går igenom olika politikområden för att se om beslut inom dessa tagit hänsyn till PGU, lyfter fram exempel där så inte varit fallet och ger rekommendationer för hur regeringen bör agera för att öka samstämmigheten i politiken.

Sedan PGU antogs har såväl CONCORD Sverige som andra aktörer genom åren riktat kritik mot olika regeringar för att inte ta tillräcklig hänsyn till PGU i sina politiska beslut. Mot bakgrund av kritiken aviserade den nuvarande regeringen år 2015 en nystart för PGU. Bland annat fick alla departement i uppdrag att ta fram handlingsplaner för hur de kan bidra till genomförandet av PGU. Med nystarten vill regeringen också koppla genomförandet av PGU till Agenda 2030.

Den senaste skrivelsen om PGU presenterades av regeringen för riksdagen i maj 2016. I skrivelsen redogör regeringen bland annat för arbetet för en mer samstämmig politik med koppling till de 17 hållbara utvecklingsmålen.

Med anledning av nystarten arrangerade CONCORD Sverige och Regeringskansliet även ett seminarium i mars 2015. CONCORD Sverige hade dessförinnan arbetat för en nystart genom att i Barometern och i särskilda rekommendationer lyfta behovet av en ökad politisk ansträngning, till exempel med ett riksdagsseminarium för att uppmärksamma tioårsfirandet av PGU.

Policy Coherence for Development (PCD)

År 2006 tog EU fram ett konsensusdokument för utvecklingspolitiken (the European Consensus on Development), i vilket PCD för första gången lyfts fram som ett vägledande koncept för EU:s politik. Ett år senare antogs Lissabonfördraget, som trädde i kraft år 2009. I Lissabonfördragets artikel 208 fastställs att EU:s politik måste utgå ifrån utvecklingsländernas befolkningars behov och att samtliga EU:s politikområden måste bidra till, eller åtminstone inte motverka, global utveckling och kampen mot fattigdomen i världen. Europeiska kommissionen måste också, sedan 2009, väga in olika förslags möjliga påverkan på utvecklingsländerna, när konsekvensanalyser tas fram. Kommissionen tar fram en rapport om samstämmighet vartannat år.

Många av EU:s politikområden kan potentiellt främja, eller hämma, global utveckling och kampen mot världsfattigdomen. Det finns flera instrument som är tänkta att underlätta samstämmighetspolitiken inom EU men trots detta är exemplen på bristande samstämmighet många. Det krävs ett mer systematiskt arbete och större politisk vilja för att garantera att EU:s utvecklingsmål blir vägledande för alla politikområden.

CONCORD Europa arbetar kontinuerligt med påverkansarbete för ökad samstämmighet och tar vartannat år fram så kallade Spotlight-rapporter som följer upp EU:s arbete.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där skriver vi om globala frågor inom Sveriges och EU:s bistånd, jämställdhet, Agenda 2030, samstämmighet, civic space, migration och utvecklingsfinansiering som vi bevakar och påverkar. Skriv upp dig

Mer information:

Vid frågor om CONCORD Sveriges arbete med samstämmighet, kontakta policychef Peter Sörbom:
Mejl: peter.sorbom(a)concord.se
Telefon: 08-648 99 30