Barometern – rapporter och analyser av Sveriges samstämmighetspolitik

År 2003 antog en enhällig riksdag Politik för global utveckling (PGU), något som då var unikt i sitt slag. Utgångspunkten för PGU är samstämmighet, det vill säga att alla politikområden ska bidra till målet om en rättvis och hållbar global utveckling, och att politiken dessutom ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv på utveckling.

Vartannat år tar regeringen fram en skrivelse till riksdagen om hur de har arbetat med PGU. I samband med detta släpper CONCORD Sverige och våra medlemsorganisationer en rapport, en så kallad Barometer som mäter och granskar Sveriges samstämmighetspolitik. Sedan 2006 har det släppts sex rapporter och CONCORD Sverige har samordnat de fyra senaste, Barometer 2010, Barometer 2012, Barometer 2014 och Barometer 2016.

Barometer 2016Barometer 2016

Den 2 maj 2016 lanserades Barometer 2016, som granskar Sveriges genomförande av Politik för global utveckling (PGU). Bakom rapporten, som samordnas av CONCORD Sverige, står 21 organisationer som analyserar och ger rekommendationer för genomförandet av PGU på områdena säkerhet, migration, skatteflykt, klimat, företag och mänskliga rättigheter samt handel och investeringar

Läs/ladda ner Barometer 2016
Läs/ladda ner en sammanfattning av Barometer 2016
Läs ett pressmeddelande om rapporten

Analys av regeringens PGU-skrivelse 2016

Under hösten 2016 presenterade regeringen sin PGU-skrivelse, som beskriver hur departementen tagit hänsyn till PGU i den politik som förts och hur man planerar att göra det i den närmaste framtiden. Årets skrivelse, ”Politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030” är uppbyggd runt de 17 målen i Agenda 2030.  CONCORD Sverige publicerade i oktober 2016 en analys av skrivelsen.

Omslag Barometer 2014Barometer 2014

Den 13 mars 2014 lanserades Barometer 2014 där 12 organisationer tillsammans med CONCORD Sverige utvärderar och betygsätter Sveriges politik inom områdena klimat, migration, finans, handel, säkerhet. Dessutom tillkom för första gången en analys över politikområdet företag och mänskliga rättigheter. I slutet av rapporten presenteras en åtgärdslista för hur PGU lättare kan genomföras i praktiken.

Läs/ladda ner Barometer 2014
Läs/ladda ner en sammanfattning av Barometer 2014

Läs regeringens skrivelse om PGU 2014

 

Omslag Barometer 2012

Barometer 2012

Den 10 maj 2012 lanserades Barometer 2012, en rapport som utvärderar och betygsätter Sveriges politik inom områdena: klimat, migration, finans, handel och säkerhet. Bakom rapporten stod ett antal medlemmar i CONCORD Sverige. Fokus ligger på utmaningar och målkonflikter där politiken inte är samstämmig med utvecklingsmålen. Dessutom presenteras konkreta förslag på hur politiken kan förbättras.

Läs/ladda ner Barometern 2012
Läs/ladda ner en sammanfattning av Barometer 2012

Analys av regeringens PGU-skrivelse 2012

Regeringen släppte i september 2012 sin skrivelse till riksdagen som rapporterar om hur Sverige har genomfört Politik för global utveckling. Skrivelsen fokuserar på den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap. CONCORD Sverige har tillsammans med medlemsorganisationer analyserat skrivelsen och tagit fram ett gemensamt svar. Läs våra kommentarer till regeringens skrivelse.


Mini-Barometer 2010

Den 3 mars 2010 arrangerade CONCORD Sverige och sju av medlemsorganisationerna ett seminarium i riksdagen om EU:s och Sveriges politik för global utveckling och samstämmighetspolitiken. Samtidigt lanserades en så kallad Mini-Barometer där organisationerna mätte trycket på svensk politik för global utveckling. Rapporten tar upp klimatfrågan, frågan om kapitalflyktens konsekvenser, vapenexport samt handel och utveckling.